Csavarhúzó klt 7db

Csavarhúzó készlet, 7 db-os, S2 acél, mágneses csavarhúzó hegy, háromszög keresztmetszetû markolat, formatervezett hüvelyktámasz, vegyszer-, ásványolaj- és kenõanyagálló TPR mûanyaggal borított markolat, méretek: lapos: 6 x 150 mm, 6 x 125 mm, 5 x 100 mm, 3 x 75 mm, kereszt: PH2x125 mm, PH1x100 mm, PH0x75 mm

Cikkszám: 04-206 Kategória:

Leírás

Zestaw wkrêtaków NEO zawiera 7 wkrêtaków: p³askie i krzy¿owe. Grot wkrêtaka wykonany jest z wyj¹tkowo wytrzyma³ej stali S2. Koñcówka robocza grota zosta³a poddana obróbce cieplnej, dziêki czemu uzyskano odpowiedni¹ twardoœæ i odpornoœæ na zgiêcia. Wkrêtak posiada magnetyczn¹ koñcówkê. Trójgraniasty kszta³t uchwytu z wyprofilowanym oparciem dla kciuka zmniejsza obci¹¿enie d³oni podczas pracy i u³atwia uzyskanie optymalnego momentu obrotowego. Uchwyt dwumateria³owy zapobiega œlizganiu siê w d³oni, odporny jest na dzia³anie chemikaliów, olejów i smarów. Jakoœæ narzêdzia potwierdzona 25-letni¹ gwarancj¹ producenta. Marka NEO spe³nia oczekiwania profesjonalistów.